KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Công văn 2069/CT-TTHT ngày 16/04/2021 về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Mã số thuế: 0400100513 Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng..

|Trả lời văn bản số 150/CV-VT ngày 05/4/2021 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định giao dịch liên kết và kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 2 Điều 1, khoản 3 Điều 4, khoản 2-c Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 đến ngày 19/12/2020).

– Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2020 đến ngày 19/12/2020) sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, 2018, các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 thì được áp dụng điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định này, cụ thể như sau:

“a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017; năm 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Khoản 3.2 Điều 22 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2020) quy định như sau:

“3. Kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 và năm 2018:

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, năm 2018 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ nhưng chưa thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;”

Theo đó, trường hợp năm 2017, năm 2018 Công ty là cổ đông lớn nhất về vốn góp của hai Công ty CP Vatuco (nắm giữa 95,95% vốn góp) và Công ty CP Vatuco 309 (nắm giữ 84,07% vốn góp) thì được xác định là các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp các bên có quan hệ liên kết nếu có phát sinh các giao dịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nêu trên thì được xác định là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐCP, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Công ty xác định và kê khai chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, năm 2018 đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ký thay Cục trưởng

Phó Cục trưởng

Trương Công Khoái

(Visited 178 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com