KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 

Mùa quyết toán thuế năm 2019 đã đến, với mong muốn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan trả thu nhập) thực hiện tốt việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chủ yếu để cơ quan trả thu nhập nghiên cứu thực hiện công việc quyết toán thuế 2019, như sau:

I. Căn cứ pháp lý để thực hiện: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21.11. 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22.11.2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 .11.2014. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22.7.2013, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

II. Quyết toán thuế TNCN năm 2019:         

– Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

– Riêng tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân nào?

– Cá nhân có giấy ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Ngoài ra, cá nhân được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN nếu thuộc các trường hợp sau: Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới;

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh (VD: từ xăng dầu Quảng Ninh chuyển về xăng dầu Quảng Nam) thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà…. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế. Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, (tức là ngày 30/3/2020, thứ Hai).

III. Các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Bước 1: Truy cập trang web www.gdt.gov.vn  để tải và cài đặt phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản mới nhất hoặc cập nhập lên phiên bản mới nhất (nếu đã cài đặt).

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN:

Nhập dữ liệu vào các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Bước 3: Kiểm tra số liệu, kết xuất dữ liệu ra file xml, ký điện tử (nếu có chữ ký số) để gửi qua trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập chưa có chữ ký số thì: Tổ chức chi trả thu nhập in tờ khai và phụ lục, có chữ ký và dấu của thủ trưởng đơn vị và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý. Đồng thời, kết xuất dữ liệu ra file xml để gửi qua trang http://thuedientu.gdt.gov.vn tại mục “tổ chức không sử dụng chữ ký số”.

Một số chỉ tiêu cần lưu ý khi khai tờ khai số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

– Trường hợp tổ chức chi trả thành lập sau tháng 01 của năm quyết toán thì click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập nội dung vào ô lý do. Để click chọn được vào đây thì phải quay lại bước chọn “Kỳ tính thuế” -> Chọn từ tháng …

– Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Những cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này.

– Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Tổ chức chi trả kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.

– Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Tổ chức chi trả kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2019 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

IV. Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNCN kỳ thuế năm 2019

  1. Về việc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập  và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì việc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân được tính tương ứng với số tháng xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải khai tại Việt Nam theo quy định.

  1. Đăng ký mã số thuế cho người lao động:
  1. Thời hạn đăng ký MST cho người lao động:

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

  1. Hồ sơ đăng ký MST cho người lao động:

Từ ngày 22/11/2019, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận mọi dữ liệu qua hệ thống TNCNonline.com.vn, do đó, Cơ quan chi trả thu nhập không làm Tờ khai đăng ký MST cho người lao động trên phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN và nộp trên Trang TNCNonline nữa mà tiến hành làm Tờ khai đăng ký MST trên ứng dụng HTKK (phiên bản 4.2.4 trở lên) và nộp trên Trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Cách lập hồ sơ đăng ký thuế cho người lao động qua cơ quan chi trả trên phần mềm HTKK:

  • Bước 1: Vào phần mềm HTKK

Chọn mục: “Thuế Thu nhập cá nhân” => chọn dòng: “05-ĐK-TH-TCT” Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả”

  • Bước 2: Lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập

Căn cứ vào giấy ủy quyền và các giấy tờ của cá nhân đã nộp để tổng hợp thông tin vào Tờ khai.

Trường hợp đăng ký cho nhiều nhân viên thì có thể tích vào “Mẫu tải bảng kê” góc trên bên trái màn hình để tải mẫu bảng kê Excel trên HTKK về máy tính trước, sau đó nhập thông tin vào Bảng kê Excel rồi tải lên Phần mềm HTKK.

-Bước 3: Nộp Tờ khai đăng ký thuế trên Trang thuedientu.gdt.gov.vn

Sau khi đã khai dữ liệu xong trên phần mềm HTKK và kết xuất ra XML thành công, quý vị tiến hành nộp Tờ khai 05-ĐK-TH-TCT trên Trang thuedientu.gdt.gov.vn (vào phần “Đăng ký thuế”).

– Bước 4: Tra cứu kết quả: Sau khi nộp Tờ khai đăng ký thuế, để nhận kết quả MST cá nhân, cơ quan chi trả thu nhập vào mục “Tra  cứu hồ sơ” và điền đầy đủ thông tin để tra cứu hồ sơ và nhận kết quả.

2. Cấp mã số thuế người phụ thuộc (NPT):

Đồng thời với thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2019, việc cấp MST NPT thông qua tổ chức chi trả được thực hiện đối với trường hợp NPT chưa được cấp MST. Trong đó cần lưu ý:

 – Đăng ký NPT: Được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, NNT khi đăng ký NPT lần đầu phải gửi 2 bảng đăng ký NPT theo mẫu 20-ĐKT-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) cho tổ chức chi trả, tổ chức chi trả lưu 1 bản mãu 20-ĐK-TCT kèm hồ sơ chứng minh NPT và gửi 1 bản 20-ĐK-TCT cho cơ quan thuế (không gửi hồ sơ chứng minh NPT).

– Tổng hợp thông tin NPT: Trường hợp NNT có yêu cầu cấp MST NPT, trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2019, tổ chức chi trả thực hiện tổng hợp tất cả thông tin NPT vào mẫu 20-ĐKT-TH-TCT với tiêu đề trên ứng dụng là “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh”, tên biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” được hỗ trợ trên ứng dụng HTKK. Tổ chức chi trả thực hiện kết xuất file dữ liệu XML và gửi file trực tiếp lên trang http://thuedientu.gdt.gov.vn. Căn cứ thông tin trên mẫu 20-ĐKT-TH-TCT, cơ quan thuế thực hiện cấp MST NPT của NNT.

– Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

– Nhận kết quả cấp MST NPT: Cơ quan thuế trả kết quả cấp MST NPT cho CQCT dưới dạng phụ lục excel tại nơi tổ chức chi trả gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://thuedientu.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp MST thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp MST không thành công.

– Điều chỉnh thông tin kê khai sai: Căn cứ kết quả phản hồi nhận được từ tổ chức chi trả, trường hợp cấp MST không thành công, tổ chức chi trả có trách nhiệm yêu cầu NNT bổ sung thông tin và thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung. Lưu ý đối với  các trường hợp:

+ Báo lỗi trùng thông tin CMDN/giấy khai sinh của NPT: tổ chức chi trả thông báo với NNT thực hiện xác minh, điều chỉnh, thông tin CMND/giấy khai sinh và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (gồm danh sách trùng theo mẫu 05-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và bản sao CMND/giấy khai sinh).

+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: tổ chức chi trả hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian đăng ký cả lần đăng ký hiện tại.

– Thay đổi thông tin về NPT: Trường hợp thay đổi các thông tin về NPT đăng ký giảm trừ, mối quan hệ với NNT, thời gian giảm trừ từ tháng đến tháng thì tổ chức chi trả sử dụng mẫu 20-ĐKT-TH-TCT trên ứng dụng HTKK để kê khai. Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh), tổ chức chi trả tổng hợp theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (chọn ô “Thay đổi thông tin Đăng ký thuế”) kèm bản sao các giấy tờ liên quan.

3. Những lưu ý khi thay đổi Thẻ căn cước công dân:

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi cá nhân thay đổi, làm mới Chứng minh thư nhân dân, hoặc làm mới Thẻ căn cước công dân, thì phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo qui định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính.

Cá nhân gửi bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Tổ chức chi trả thu nhập lập tổng hợp các thông tin đăng ký thuế có thay đổi lên Tờ khai mẫu số 05-ĐK-TH-TCT và đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” trên Tờ khai, sau đó nộp trực tiếp Tờ khai kèm bản sao các giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là một số lưu ý mà tổ chức chi trả thu nhập cần nắm rõ khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019. Nếu còn vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn thêm./.

Quỳnh Phương – Thuế Quảng Nam (thực hiện)

(Visited 260 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com