KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Đề mẫu đề thi đại lý thuế môn kế toán

Công ty ABC thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong năm 2018 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đvt: 1000 đồng)

  1. Thanh lý TSCĐ hữu hình chưa thu tiền với giá bán chưa có thuế 250.000, thuế GTGT 10%. Nguyên giá TSCĐ là 1.500.000, hao mòn lũy kế 1.300.000. Chi phí thanh lý TSCĐ liên quan chưa gồm thuế GTGT 10% là 4.000 thanh toán bằng tiền mặt.

  2. Nhận được giấy báo nợ chuyển khoản thanh toán tiền phạt vi phạm hành chính vì không tuân thủ nội quy phòng cháy chữa cháy 12.000

  3. Trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ lần lượt là 5.000 và 6.000.

  4. Xuất bán hàng hóa tồn kho cho khách hàng X với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 1.200.000, giá gốc xuất kho là 1.000.000. Do công ty X mua hàng với số lượng lớn nên được hưởng chiết khấu thương mại 0,5% (Giảm trừ trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn). Công ty X thanh toán 50% số tiền cần thanh toán | bằng tiền gửi ngân hàng, 50% còn lại sẽ trả trong vòng 15 ngày sau.

  5. Ghi nhận chi phí lương của bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp lần lượt là 20.000 và 25.000. Trích các khoản bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn theo quy định phần tính vào chi phí công ty (23,5%) và phần trừ vào lượng người lao động (10,5%). (Tiền lương tính bảo hiểm bằng với chi phí lương phải trả đã ghi nhận)

Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ? (Gồm cả bút toán kết chuyển) và lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa theo các số liệu trên? Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20%.

(Visited 1.075 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com